วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เกณฑ์มาตรฐาน ศพด

มาตรฐานที่ 1 ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ /ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่น
พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

เกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมวันสำคัญหรือกิจกรรมอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
1. โครงการวันไหว้ครู มิ.ย. 51
2. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ก.ค. 51
3. โครงการวันแม่ ส.ค. 51
4. โครงการวันลอยกระทง พ.ย. 51
5. โครงการวันพ่อ ธ.ค. 51
6. โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธ.ค. 51
2. ผู้ดูแลเด็กจัดประชุมผู้ปกครองปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
1. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 พ.ค. 51
- หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
- ระเบียบวาระการประชุม
2. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 พ.ย. 51
- หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
- ระเบียบวาระการประชุม
3. ผู้ดูแลเด็กนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
1. กิจกรรมงานวันเด็ก ม.ค. 52
2. กีฬาสัมพันธ์อนุบาลศูนย์ฯ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน
ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาได้เพียง 1 ข้อ
ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อขึ้นไป